معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اهداف اعتباربخشي بيمارستاني جلسه اي باحضورمسئولين بخش ccuومسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان درتاريخ 27/1/92برگزارگرديد.اين جلسه باعنوان تاكيدبرمساله اعتباربخشي باحضورمسئول محترم اعتباربخشي معاونت درمان وآقاي دكترولي زاده ،آقاي دكترساعد،آقاي دكتربهرامعلي وخانم بخشي زاده ومسئول محترم EDO،سركارخانم ابوالقاسمي دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج)برگزارگرديدومقررگرديدكه پرونده هاي پزشكي بادقت بيشتري ازنظرorderنويسي (ازلحاظ تاريخ وساعت )ونوشتن شرح حال وسيربيماري پرشود.وهمچنين توسط اساتيدبه اطلاع دانشجويان پزشكي رسانده شود.