معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

باآغازسال جديدشمسي ،اولين جلسه هماهنگي پرسنل معاونت درمان باحضورمعاون درمان درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه معاون درمان باعرض تبريك سال نووتشكراز زحمات پرسنل درسال گذشته ، درموردفعاليت هاي پيش رودرسال جديدمسائلي رامطرح كردندوازپرسنل خواستندباجديتي كه درسالهاي قبل داشتنددرجهت پيشبرداهداف معاونت درمان ودانشگاه گام بردارند.