معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

پيروتاييدحسن انجام انتخابات توسط هيات مركزي نظارت وبه استنادماده ي 33آئين نامه اجرائي ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي وجدول زمانبدي انتخابات ،اولين جلسه هيات مديره نظام پزشكي شهرستان فساراس ساعت 9صبح روزيكشنبه مورخ 27/12/91همزمان باسراسركشورباحضوررياست محترم دانشگاه ،اعضاء هيات محترم اجرائي ونظارت وهيات مديره نظام پزشكي قبلي شهرستان درمحل دانشگاه برگزارگرديد.