معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجراي اهداف حاكميت باليني دربيمارستان پیش آزمون مدیریت خطا در مامایی  در روز چهارشنبه مورخه 16/12/1391 در زایشگاه برگزار گردید.مولتی مدیای دریافتی از وزارتخانه در اختیار همکاران قرار گرفت . مقررشد در هفته آخر فروردین  آزمون مدیریت خطا گرفته شود وبه سه نفر اول جوایزی اهدا گردد.