معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آموزشي برنامه نرم افزاري سال آينده درخصوص ثبت زايمانهاومواليدبيمارستاني باحضورمعاون محترم درمان ،كارشناس سلامت نوزادان معاونت درمان ،رياست بيمارستان ومسئولين مربوطه درمحل معاونت درمان درتاريخ 16/12/91برگزارگرديدومقررشدازتاريخ 1/1/92دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج)اجراگردد.