معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دراين جلسه فايل آموزشي اعتباربخشي توسط سركارخانم آبادي ارزياب ارشدكشور درمحل سالن نحوي جهت ارزيابي روزدوشنبه بيمارستان به ارزيابان آموزش داده شد.درضمن جزوات ارزيابي كه توسط مسئول محترم اعتباربخشي تهيه گرديده بوددراختيارارزيابان قرارگرفت وگروه بندي نيزبه ايشان اعلام گرديد.