معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه اعتباربخشي باحضورآقاي دكترضيائي معاونت محترم درمان وجمعي ازكارشناسان اعتباربخشي درتاريخ 5/12/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه درمورداهميت ارزشيابي بيمارستان كه توسط ارزيابان كشوري درارديبهشت ماه سال آتي انجام مي گردد،ونيزخودارزيابي اسفندماه سال جاري توسط ارزيابان دانشگاه سخناني ايرادگرديدوتاريخ جلسه آموزشي وارزيابي بيمارستاني مشخص گرديد.