معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دراين جلسه كه باحضوراكثريت اعضاء محترم هيئت محترم نظارت واجرائي درمحل معاونت درمان برگزارگرديد،مقررگرديدجهت سهولت ودسترسي كادرمحترم پزشكي محل برگزاري انتخابات ساختمان نظام پزشكي باشد.همچنين اعضاء شعبه اخذ راي نيزمشخص گرديدند.