معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجراي دستورنامه قائم مقام معاون محترم درمان درحوزه سلامت روان واعتياددرخصوص توسعه كشوري نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف موادكارگاه آموزش نرم افزارثبت خدمات سوء مصرف موادتوسط مسئول محترم اداره نظارت وكارشناسان اداره سوء مصرف موادوصدورپروانه هاي معاونت درمان درتاريخ 25/11/91درسالن نحوي دانشگاه باحضورمسئولين فني مراكزدرمان اعتيادوكارشناسان ايشان برگزارگرديد.

دراين جلسه آقاي دكترپورجعفريان وسركارخانم ابوالفتحي دررابطه بااهميت ونحوه تكميل  سامانه مديريت مراكزدرمان سوء مصرف موادمطالبي راارئه نمودند.درپايان مقررگرديد مسئولين فني مراكزدراسرع وقت  مشخصات ومدارك مراكزخودرادرسامانه ثبت نمايند.
درضمن مسئولين فني محترم مراكزدرمان ترك اعتيادمي توانندازطريق سامانه جامع مديريت مراكزدرمان سوء مصرف مواد(dto.sums.ac.ir)فايل راهنماي ثبت نام مراكزوراهنماي مدارك موردنيازرادريافت وجهت ثبت نام اقدام نمايند.