معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي تبصره يك ماده ي ده آئين نامه اجرائي انتخابات نظام پزشكي جلسه هيات نظارت شهرستان درخصوص بررسي صلاحيت داوطلبين درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.لازم به ذكراست كه اسامي داوطلبين تعيين صلاحيت شده پس ازتائيدهيات مركزي نظارت ازطريق درج آگهي وسامانه پيام كوتاه به اطلاع عموم جامعه پزشكي رسانده مي شود.تاكانديداهاي محترم درموعدمقررنسبت به تبليغات انتخاباتي خوداقدام نمايند.