معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه گروه نظارت بردرمان پيرامون اهتمام وجديت درامرنظارت بردرمان موسسات پزشكي درتاريخ 4/11/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه نامه معاون محترم درمان وزارت متبوع درخصوص اهتمام وجديت درامرنظارت بردرمان موسسات پزشكي بررسي شدومقررگرديداقداماتي درجهت اجراي مفادنامه توسط گروه محترم نظارت ،رياست محترم بيمارستان ،مديريت محترم داروئي معاونت دارووغذاوتجهيزات پزشكي معاونت درمان انجام گيرد.