معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

سومين جلسه هم انديشي معاونت درمان باحضوردكترضيائي معاون محترم درمان وخانم دكترقدرتي مديرمحترم درمان وكارشناسان اين معاونت درجهت ارتقاء كيفيت سايت معاونت درمان درتاريخ 26/10/91درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين راستامصوب گرديد،كارشناسان محترم اين معاونت دريك تقويم زماني مشخص اطلاعات حوزه خودرابه سركارخانم ابوالفتحي ارائه دهند.