معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درروزدوشنبه مورخ 25/10/91گروه 3نفري نظارت بردرمان معاونت درمان از2مطب پزشك عمومي ويك مطب مامائي بازديد بعمل آوردند.ضمن تذكرشفاهي به مسئولين فني مطبها تذكركتبي نيزجهت رفع نواقص به ايشان اعلام مي گردد.