معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

يك دستگاه داپلرعروق مغزي روزيكشنبه 24/10/91درمحل بيمارستان حضرت وليعصر(عج)نصب وراه اندازي گرديد.اين دستگاه امكان انجام تستي غيرتهاجمي ،ايمن واثربخش رابراي ارزيابي گردش خون عروق مغزي دراختيارمتخصصين مغزواعصاب قرارمي دهد.همچنين اين دستگاه كاربرد زيادي در بررسي بيماريهاي عروقي مغز و گرفتگي عروق كاروتيد دارد.واميد است با انجام اين امر گام موثري درتشخيص ودرمان بيماران برداشته شود.