معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

تعدادكانديداهاي ثبت نام شده درسال 18،1383نفردرسال 19،1387نفرودرسال 28،1391نفرمي باشدكه درگروه پزشكان وپيراپزشكان پروانه دارآمارافزايش يافته است.