معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی درمان درامورآزمایشگاههادرروزیكشنبه مورخ 24/3/94باحضورمعاون درمان،روساومدیران داخلی بیمارستانها،مسئولین فنی بیمارستانهاوكارشناس اداره امورآزمایشگاههای معاونت درمان درمحل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه جناب آقای دكترضیائی معاون محترم درمان درموردنقش آزمایشگاههادرطرح تحول سلامت وارائه راهكارهایی درجهت تجهیزوپیشرفت آزمایشگاه ارتقاء كیفیت سطح خدمات آزمایشگاه بیان فرمودندوباتوجه به دیداربامدیركل آزمایشگاه مرجع سلامت امسال راسال تجهیزآزمایشگاه نامیدند.