معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

این جلسه باحضورریاست محترم دانشگاه ،معاون محترم درمان ومدیرگروه محترم بیهوشی ،اساتیدومتخصصین وكارشناسان برگزارگردید.لازم به ذكراست میزان زایمان های انجام شده بابی حسی اسپاینال دراردیبهشت ماه 50%زایمان های طبیعی انجام شده دراین ماه بودكه جناب آقای دكترذاكری مدیرگروه محترم بیهوشی ازمتخصصین وپرسنل بلوك زایمان تقدیروتشكرنمودند.