معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دومین جلسه كمیسیون ماده 39معاونت درمان درسال 94باحضورمعاونت محترم درمان ،معاونت محترم غذادارومدیرمحترم درمان ،نماینده محترم سازمان نظام پزشكی ،نماینده محترم اداره بهزیستی وكارشناسان معاونت درمان درمحل معاونت درمان برگزارگردید. دراین جلسه به درخواست تعدادی ازپزشكان درخصوص كلینیك های ترك اعتیاد درسطح شهرستان رسیدگی وبه بعضی نواقص موجوددرمراكزدرمان سوء مصرف مواد شهرستان رسیدگی شد.

رحیمی افزود:طی برنامه زمان بندی شده مقررگردیدتاپایان سال 9جلسه ازكمیسیون ماده 39برگزارگردد.