معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

از مطبهای دندانپزشکی فعال سطح شهر توسط واحد امور دندانپزشکی اداره نظارت بر درمان بازدید مستمر انجام می گردد.

تابش کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی اظهار داشت : طی بازدید مستمر از مطبها و مراکز خدمات جامع سلامت دهان و دندان، مطبها از نظر رعایت پروتکل های وزارت بهداشت درخصوص کرونا از قبیل : وجود تهویه در مطب ، تهیه پک برای هر بیمار، نصب پمفلت آموزشی کرونا، رعایت فاصله اجتماعی و ... بررسی می گردد. برخی مطبها علاوه بر انجام کامل پروتکل های ارسالی از وزارت، چندین مورد اختیاری از قبیل ماده ضدعفونی و دستگاه ضدعفونی هوا(UV) هم موجود داشتند.

کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی اذعان داشت ضمن تذکر کتبی و شفاهی به برخی مطبها ، چک لیست های ارسالی از وزارت به تمامی مطب ها ارسال گردیده و مقرر شد که مستندات اقدامات اصلاحی توسط مطبهای دارای نواقص به ایشان ارجاع داده شود.