معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

فایل پیوستی شامل راهنمای بالینی مدیریت و درمان اپیدمی های توده ای مسمومیت با متانول برای پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس ، اورژانس های مسمومیت و مدیران بخش سلامت می باشد.

در صورت شک قوی به مسمومیت با متانول بایستی درمان به سرعت در نزدیک ترین مرکز درمانی شروع شود و هرگز نباید منتظر نتیجه سطح سرمی متانول ماند.

پیوست ها:

poisoning-m.pdf حجم فایل:2.00 مگابایت