معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه هماهنگی پرستاری با موضوع مدیریت نیروهای انسانی پرستاری در بحران در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید . در این جلسه که اعضای شورای پرستاری حضور داشتند، مدیر پرستاری  دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی اعضاء و گروه پرستاری در مدیریت بحران به وجود آمده ، از ایشان خواستند ؛ در خصوص تهیه و ارسال برنامه مدیریت نیروی انسانی اهتمام ویژه داشته باشند . این جلسه مصوباتی نیز به دنبال داشت.