معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 رئیس و اعضای اداره نظارت به همراه دکتر اکراهی متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه از کلیه درمانگاههای سطح شهر و تعدادی از مطبهای پزشکان خانواده در خصوص مراقبتهای پیشگیرانه در مقابله با ویروس کرونا بازدید نمودند. خودمراقبتی پزشکان و کادر درمان ارائه دهنده خدمت از جمله رعایت فاصله استاندارد پزشک با بیمار و مراجعین در هنگام ویزیت، شستشوی مرتب دستها و عدم روبوسی و دست دادن ، بررسی وجود وسایل حفاظت فردی کادر درمان (ماسک، دستکش و محلول هند راپ) از اهداف بازدیدهای روزانه گروه نظارت معاونت درمان می باشد.